Rekati i tretë dhe i katërt

Rekati i tretë


Rekati i tretë dhe i katërt është i njejtë me dy rekatet e parë por pasi të themi suren EL-Fatiha nuk themi një sure tjeter pasuese por biem në ruku dhe sexhde.
El-FATIHA:
RRAHMANIRR-RRAHIM
ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL ALEMIN.
ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM.
MALIKI JEVMIDDIN. IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTEIN.
IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM.
SIRATAL-LEDHINE EN’AMTE ALEJHIM
GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VE LED-DALIN.”AMIN
(1. Me emrin e All-llahut Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
2. Falenderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave
3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
4. Sunduesit të ditës së Gjykimit
5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë
6. Udhëzona në rrugën e drejtë
7. Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je hidhëruar, dhe që kanë humbur! Amin)


Duke thënë: ALL-LLAHU EKBER pozicionohesh si në foton e mësipërme
( ky pozicion quhet ruku ) dhe më pas thua tre herë:
SUBHANE RABBIJEL ‘ADHIM
(i Dëlirë është Zoti Madhështor)


Rikthehemi në pozicion si ne foto dhe vazhdojmë duke thënë:
SEMI’ ALL-LLAHU LIMEN HAMIDEH
( ALL-LLAHU e dëgjon atë që e falenderon )

vazhdojmë duke thënë:
RABBENA LEKEL HAMD
( Zoti ynë, Ty të takon falenderimi )


Thua ALL-LLAHU EKBER dhe përulesh me ballë në tokë.

Në këtë pozitë ( e cila quhet sexhde ) thua tre herë:
SUBHANE RABBIJEL A’LA ( i Dëlirë është Zoti im i Lartë )


Thua ALL-LLAHU EKBER, dhe ulesh në këtë pozicion duke thënë:

RABBI GFIRLIJ, GFIRLIJ ( Zoti im, falmë, falmë )


Thua ALL-LLAHU EKBER dhe e bën edhe një sexhde duke thënë përsëri tre herë: SUBHANE RABBIJEL A’LA ( i Dëlirë është Zoti im i Lartë )

Më pas çohesh në këmbë për rekatin e katërt.

Rekati i katërt

Në këtë pozicion, duke vendosur dorën e djathtë mbi dorën e majtë thua përsëri suren EL-FATIHA:

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM
ELHAMDU LIL-LAHI RABBIL ALEMIN.
ERR-RRAHMANIRR-RRAHIM.
MALIKI JEVMIDDIN. IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTEIN.
IHDINAS-SIRATAL MUSTEKIM.
SIRATAL-LEDHINE EN’AMTE ALEJHIM
GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VE LED-DALIN.”AMIN

(1. Me emrin e All-llahut Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
2. Falenderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave
3. Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
4. Sunduesit të ditës së Gjykimit
5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë
6. Udhëzona në rrugën e drejtë
7. Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je hidhëruar, dhe që kanë humbur! Amin)


Duke thënë: ALL-LLAHU EKBER pozicionohesh si në foton e mësipërme
( ky pozicion quhet ruku ) dhe më pas thua tre herë:
SUBHANE RABBIJEL ‘ADHIM
(i Dëlirë është Zoti Madhështor)


Rikthehemi në pozicion si ne foto dhe vazhdojmë duke thënë:
SEMI’ ALL-LLAHU LIMEN HAMIDEH
( ALL-LLAHU e dëgjon atë që e falenderon )

vazhdojmë duke thënë:
RABBENA LEKEL HAMD
( Zoti ynë, Ty të takon falenderimi )

Pasi kryeni këto veprime kërrusesh dhe bie në sexhde


Thua ALL-LLAHU EKBER dhe përulesh me ballë në tokë.

Në këtë pozitë ( e cila quhet sexhde ) thua tre herë:
SUBHANE RABBIJEL A’LA ( i Dëlirë është Zoti im i Lartë )


Thua ALL-LLAHU EKBER, dhe ulesh në këtë pozicion duke thënë:

RABBI GFIRLIJ, GFIRLIJ ( Zoti im, falmë, falmë )


Thua ALL-LLAHU EKBER dhe e bën edhe një sexhde duke thënë përsëri tre herë: SUBHANE RABBIJEL A’LA ( i Dëlirë është Zoti im i Lartë )


Duke qëndruar ulur si në foto thua suren SALAWAT:
ALL-LLAHUMME SAL-LI ‘ALA MUHAMMEDIN
WE ‘ALA ALI MUHAMMED
KEMA SAL-LEJTE ‘ALA IBRAHIME WE ‘ALA ALI IBRAHIM
INNEKE HAMIDUN MEXHID

(O ALL-LLAHU im, bekoje Muhammedin dhe familjen e tij, siç bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falenderuar dhe i Lartësuar)

ALL-LLAHUMME BARIK ‘ALA MUHAMMEDIN
WE ‘ALA ALI MUHAMMED
KEMA BEREKTE ‘ALA IBRAHIME WE ‘ALA ALI IBRAHIM
INNEKE HAMIDUN MEXHID

(O ALL-LLAHU im, bekoje Muhammedin dhe familjen e tij, siç bekove Ibrahimin dhe familjen e tij. Ti je i Falenderuar dhe i Lartësuar)

ALL-LLAHUMME RABBENA ATINA FID-DUNJA HASENETEN
WE FIL-AHIRETI HASENETEN WE KINA ‘ADHABEN-NAR
RABBENA GFIRLI WE LI WALIDEJJE WE LIL-MU’MININE
JEWME JEKUMUL HISAB

(O ALL-LLAHU im, Zoti jonë, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na ruaj nga dënimi me zjarr. Zoti jonë, më fal mua, prindërit e mi dhe besimtarët ditën kur do të japim llogari. )

Namazi përfundon me dhënien e SELAMIT:

Duke qëndruar si në foto, në fillim e kthen kokën në krahun e djathtë dhe thua:

ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH

(Paqja dhe mëshira e ALL-LLAHUT qofshin mbi ju.)

Dhe më pas e kthen kokën në krahun e majtë dhe thua:

ES-SELAMU ‘ALEJKUM WE RAHMETULL-LLAH

(Paqja dhe mëshira e ALL-LLAHUT qofshin mbi ju.)