A e dini cilat janë gjashtë shtyllat e Imanit (Besimit)? Çfarë duhet të dini për to

Feja hyjnore Islame është feja e Zotit të Gjithësisë, është fëja e gjithë profetëve. Një pjese e pa ndarë e fesë hyjnore Islame është edhe besimi (imani)
Imani (besimi) është një pjesë thelbësore e jetës së një muslimani dhe ka gjashtë shtylla besimi. Këto rrjedhin nga Kur’ani i Shenjtë dhe Suneti i profetit Muhammed alejhi selam. Rëndësia e tij gjendet në ajetin e Kur’anit famëlartë:

O ju që besuat, besoni vazhdimisht All-llahut, të dërguarit të Tij, librit që gradualisht ia shpalli të dërguarit të Tij dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson All-llahut, engjëjve të Tij, librave të Tij, të dëguarve të Tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg. (Kur’an, 4: 136)

Dhe, gjithashtu, në hadithet e mëposhtme:

“… Çfarë është Besimi?

Pejgamberi (savs) tha: “Besimi është që të besojmë në All-llahun, engjëjt e Tij, Librat e Tij, Profetët e Tij, dhe takimi me Të, dhe të besojmë në Ringjalljen.” Sahih el Buhari

Gjashtë shtyllat e Imanit janë:

                                                                                                                           Besimi në All-llahun, Krijuesin e Gjithësisë
Të besosh në All-llah është të besosh se ka vetëm një Zoti të denjë për adhurim, pa partner ose djalë. Ky koncept njihet si Teuhidi. Gjithashtu, është të besosh plotësisht në mënyrën se si Ai përshkruhet në Kur’an, Sunnet dhe në 99 emrat e Tij .

All-llahu sqaron qartë Teuhidin në Kur’anin e Shenjtë siç thotë Ai, “Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.
As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.
Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

(Kur’an, 112: 1-4)

     Besimi në engjëjt e Tij
Engjëjt janë lajmëtarë të All-llahut dhe janë krijuar nga drita. Ata u krijuan para njerëzve, me qëllim që të adhurojnë dhe t’i binden All-llahut.

Engjëjt nuk flenë, hanë ose vuajnë nga sëmundjet. Është e rëndësishme të besosh tek engjëjt, pasi ata mbajnë një regjistër të veprave tona. Ata kanë detyra dhe role në bazë të asaj që Zoti i ka urdhëruar.

O ju që besuat, besoni vazhdimisht All-llahut, të dërguarit të Tij, librit që gradualisht ia shpalli të dërguarit të Tij dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson All-llahut, engjëjve të Tij, librave të Tij, të dëguarve të Tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
(Kur’an, 4: 136)

       Besimi në librat e Tij
All-llahu i Madhëruar dërgoi libra të dërguarve të tij si një formë udhëzimi dhe provë për njerëzimin. Midis këtyre librave, është Kur’ani, i cili iu shpall Profetit Muhammed alejhi selatu ue selam. All-llahu ka garantuar mbrojtjen e Kur’anit nga çdo ndërhyrje njerëzore. Kur’ani famëlartë ka 1438 vite që nuk i lëviz presja. Librat  e shenjtë që iu dërguan njeriut janë:

Sufet (Suhof) tek Ibrahimi alejhi selam
Psalmet (Zaboor) të dërguar me Profetin Davud alejhi selam(David),
Tevrati (Tora) i dërguar me Profetin Musa alejhi selam (Moisi),
Ungjilli (Inxhili) i dërguar me Profetin Isa alejhi selam (Jezus),
Kur’ani u dërgua me Profetin Muhammed alejhi selatu ue selam
Muslimanët besojnë në të gjitha librat e zbuluar të dërguarve. Megjithatë, ata ndjekin Kur’anin, siç është shpallja përfundimtare, dhe synojnë të zbatojnë vendimet në jetën e tyre të përditshme, siç udhëzohet nga Zoti dhe profeti Muhammed Muhammed alejhi selatu ue selam

Ne me madhërinë Tonë e shpallëm Kur’anin dhe Ne gjithsesi jemi mbrojtës të tij (Kurani, 15: 9)

       Besimi në të dërguarit e Tij
All-llahu i Madhëruar dërgoi profetë dhe të dërguar që të predikojnë të njëjtën temë: të besojnë në një Zot, duke i udhëhequr kombet e tyre në Islam. Të gjithë të dërguarit u krijuan si qenie njerëzore.

Ne dërguam në çdo popull të dërguar që t’u thonë: “Adhuroni vetëm All-llahun, e largojuni djajve (adhurimit të tyre)!” Por, pati nga ata që All-llahu e udhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje, pra udhëtoni nëpër botë dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarëve?
Kurani, 16:36).

Në Kur’an janë përmendur 25 profetë, të cilët janë: Ademi, Idrisi, Nuhi, Hudi (Heberi), Salihu, Lut , Ibrahimi (Ibrahimi), Ismaili, Isa (Isa), Yakub (Jakubi), Jusufi (Jusufi), Shuajbi (Jethro), Ejub (Jobi), Dhulkifuli (Ezekieli), Musai, Haruni (Aaroni), Davidi, Ilias (Elias), Alyasa (Elise), Yunus (Jonah), Zakerija (Zakaria), Jahja (Gjon Pagëzori), Isa (Jezusi), Muhammedi (SAë).

Shumica e lajmëtarëve të All-llahut u dërguan në një vend të caktuar përveç Profetit Muhammed alejhi selam, i cili u dërgua për të udhëhequr gjithë njerëzimin. Është obligim i muslimanëve të dërgojnë salaam (paqja dhe bekimet e Allahut) kur përmenden emrat e ndonjë profeti.

    Besimi në ditën e fundit (në të ardhmen)
Muslimanët duhet të besojnë në ekzistencën e një jetë të përtejme, ku të gjitha veprat tona do të trajtohen, pavarësisht se sa e madhe apo e vogël. Askush nuk e di se kur do të jetë kjo ditë përveç All-llahut të Madhëruar dhe kështu ne duhet vazhdimisht të punojmë shumë për të arritur më të mirën.

Muslimanët gjithashtu besojnë në ekzistencën e parajsës dhe ferrit, dhe destinacioni ynë përfundimtar do të përcaktohet sipas veprave tona në këtë jetë.

Në ditën e gjykimit Ne do të vëmë peshoja të drejta, e askujt nuk i bëhet e padrejtë asgjë, edhe nëse është (vepra) sa pesha e një kokrre të melit Ne do ta sjellim atë. E mjafton që Ne jemi llogaritës.
(Kur’an, 21:47)

Çdo gjë që ndodh, është për shkak të vullnetit dhe caktimit të All-llahut. Megjithatë, myslimanët gjithashtu e kuptojnë se atyre u jepet vullneti i lirë dhe kanë aftësinë për të dalluar të mirën dhe të keqen.

Zoti na mundësoftë të ecim në rrugën e drejtë Islame dhe të bëhemi prej banorëve të Xhennetit.

Shto koment

Your email address will not be published.